12/2017 - «Ενεργός ρόλος της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στη Βιομηχανία Τροφίμων»

12/2017 - «Ενεργός ρόλος της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. για τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα στη Βιομηχανία Τροφίμων»

Ιδιαίτερα σημαντικός αποδεικνύεται ο ρόλος της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958, το οποίο ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώνεται το 2018. Δεδομένης του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας που διαθέτει στην εκτέλεση και τον συντονισμό μεγάλων και πολυεπιστημονικών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, η εταιρία είναι συντονιστής του μεγάλου αυτού έργου, βασικός σκοπός του οποίου αποτελεί ο προσδιορισμός, η ποσοτικοποίηση και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων.

Η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ ως συντονιστής του έργου επέλεξε σαν συνεργάτες το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και εταιρίες στο χώρο της διακίνησης, της μαζικής εστίασης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπλέον, με τη συνεργασία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) και του Ιταλικού Συνδέσμου Federalimentare Servizi s.r.l. επιτυγχάνει τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

Παράλληλα, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. χρησιμοποιήθηκε ως case study για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων πάνω στην οποία στήθηκε και τροφοδοτήθηκε ένα λογισμικό εργαλείο (Software tool), το οποίο ανέπτυξε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Το λογισμικό εργαλείο θα είναι σε θέση να παράγει σενάρια για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε Βιομηχανίες Τροφίμων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.foodprint.gr.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η εταιρία ΓΙΩΤΗΣ, έχοντας ως προτεραιότητα την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και στοχεύοντας διαρκώς στην περαιτέρω μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, μέσω ενεργειών βελτίωσης της παραγωγικής της διαδικασίας, προσδιόρισε μέσα από το έργο FOODPRINT LIFE13 ENV/GR/000958,το επίπεδο των εκπομπών του διοξειδίου του Άνθρακα στην παραγωγική διαδικασία των Βρεφικών Κρεμών ΓΙΩΤΗΣ, όπου επιτεύχθηκε περαιτέρω μείωση 15%. Παράλληλα εξετάζεται η δυνατότητα νέων βιοαποικοδομήσιμων υλικών συσκευασίας προκειμένου να αντικατασταθούν τα συνθετικά υλικά που επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον.

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων, η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τον ΣΕΒΤ και τους άλλους εταίρους αναπτύσσει μία Εθνική Στρατηγική για την ενημέρωση του συνόλου της Βιομηχανίας Τροφίμων σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του και την ευαισθητοποίησή τους για να αναλάβουν ενεργό δράση για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. 

Ρυθμίσεις cookies